Algemene voorwaarden

De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden die door Bosthonsport worden uiteengezet.
De consument bevestigt op kennelijke wijze van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en voldoende geïnformeerd te zijn geweest ten tijde van het aangaan van de koop.
Deze algemene voorwaarden worden tevens ook ter beschikking gesteld om ten alle tijden te kunnen worden geconsulteerd in de vorm van een PDF-formaat.


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer


BOSTHONSPORT
Grote Baan 61    - 3530 Houthalen – Helchteren
+(32) 11 / 52 66 18
Ma. 14u – 18.00uur  wo. tem  vr.  09.30u – 12.00uur / 13.30u – 18.00uur  en za. van 09.30u tot 18.00 u
BE 0773 275 585
info@bosthonsport.be


Artikel 2 – Toepasselijkheid


1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bosthonsport en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Bosthonsport en consument.
2.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod


1.    Het aanbod is vrijblijvend. Bosthonsport is gerechtigd het aanbod op elk ogenblik te wijzigen en aan te passen.
2.    Het aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt.
3.    Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en up-to-date wordt gehouden, is het mogelijk dat de aangeboden informatie op de website onvolledigheden bevat met betrekking tot de beschikbaarheid van de producten. Zo is het mogelijk dat producten aangeboden op de online-shop niet meer beschikbaar zijn door de verkoop in de offline-shop. Bosthonsport kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden. Indien dit het geval is zal Bosthonsport de consument hiervan zo snel als mogelijk van op de hoogte te stellen.
4.    Het aanbod bevat een waarheidsgetrouwe omschrijving van de aangeboden producten. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bosthonsport kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. De ondernemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor verschillen in kleurscharkeringen. Indien de consument hieromtrent vragen heeft, dient hij de ondernemer te allen tijde voorafgaand aan het sluiten van de koop te contacteren conform de contactgegevens zoals bepaald in artikel 1.
5.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die bij de aankoop van een product zijn verbonden. Dit betreft onder meer:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de voornaamste kenmerken van de goederen;
o    de eventuele kosten van verzending;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (geldt enkel t.a.v. consumenten)
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.


Artikel 5 – De overeenkomst


1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 en 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Iedere koop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
3.    De koop komt tot stand vanaf het ogenblik dat de betaling op de rekening van Bosthonsport wordt gecrediteerd.
4.    Bosthonsport bevestigt vervolgens langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling van de consument op het door de consument ter beschikking gestelde e-mailadres.
5.    Indien Bosthonsport vaststelt dat hij geen betaling heeft mogen ontvangen binnen de 2 dagen na het plaatsen van de bestelling door de consument, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6.    De verkoop wordt gesloten met de mogelijkheid van de consument om gebruik te maken van zijn wettelijk herroepingsrecht.
7.    De bestelde of geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de consument, het exclusieve eigendom van Bosthonsport. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de consument vanaf het ogenblik van de levering/ontvangst van de bestelling.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
2.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
3.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bosthonsport retourneren, conform de door Bosthonsport verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aanBosthonsport. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier . Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.
5.    Bosthonsport zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, aan de consument terugbetalen volgens de wijze waarop de betaling heeft plaatsgevonden. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Bosthonsport of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.    Indien de klant na afloop van de hierin gestelde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Bosthonsport heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Artikel 5 – De prijs


1.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
2.    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Bosthonsport niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3.    De kosten van levering worden gedragen door de klant.
Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1.    De consument beschikt over een garantie van 2 jaar m.b.t. de aankoop van de roerende goederen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Gelet op de brede variëteit van de aangeboden producten kan van deze garantieperiode van 2 jaar worden afgeweken. De consument verbindt zich er toe van zodra hij kennis heeft genomen van het gebrek en binnen een redelijke termijn de ondernemer hiervan op de hoogte te brengen via de contactgegevens zoals bepaald in artikel 1.
2.    Verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Bosthonsport schriftelijk te worden gemeld en teruggezonden. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3.    De garantietermijn van Bosthonsport komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bosthonsport is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4.    De garantie geldt niet indien:
o    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o    Schade ontstaan is door het eigen onzorgvuldig gebruik of door gebruik waartoe het product niet bestemd is, noch voor schade aangebracht door derden;
o    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 6 – Levering


1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt.
2.    Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Bosthonsport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
3.    Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
4.    In geval dat de levering niet kan geschieden, zal de koop ontbonden worden en zal Bosthonsport het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bosthonsport tot het moment van levering aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.


Artikel 7- Privacy


1.    Bosthonsport verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten koopovereenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk en zal niet worden doorgegeven, op welke wijze dan ook, aan derden. Vrijblijvend en met de goedkeuring van de consument kan van de informatie gebruik gemaakt worden voor reclame - doeleinden. De gegevens kunnen door de consument op elk moment geconsulteerd of gewijzigd worden. De schrapping kan op eenvoudig verzoek via de contactgegevens zoals bepaald in artikel 1 door de consument gevraagd worden.

2.    De consument is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.Bosthonsport heeft geen toegang tot het paswoord van de consument.

3.    Bosthonsport respecteert hetgeen bepaald is in de wet van 8 DECEMBER 1992. – Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
4.    Lockwood maakt gebruik van cookies. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen conform de contactgegevens onder artikel 1.


Artikel 8 – Klachten


In het geval de consument klachten heeft, kan hij Bosthonsport hieromtrent contacteren volgens de contactgegevens zoals bepaald in artikel 1. Deze dienen onmiddellijk te worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 9 – Geschillen


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.